Travis Japan

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 新潟 セトリ レポ 5/11~5/12

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 札幌 セトリ レポ 3/23~3/24

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 静岡 セトリ レポ 3/9~3/10

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 大阪 セトリ レポ 2/21~2/23

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 福岡 セトリ レポ 2/10~2/11

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 宮城 仙台 セトリ レポ 1/27~1/28

セトリ-レポ感想

トラジャ ツアー 2024 名古屋 セトリ レポ 1/17~1/18